• A. LİSANSLAMA ŞARTLARI   >>
  • 1. LİSANSLAMA DETAYLARI   >>

   Lisanslama, Lisans Alana Lisans Sözleşmesi çerçevesinde, Endeksi gösterge alarak Finansal Ürün oluşturmasına yönelik devredilemez bir yetkinin verilmesidir. Lisans Alan Finansal Ürünle ilgili tüm yasa, yönetmelik ve kurallara uyacağını, ilgili mercilerdeki gerekli her türlü izni aldığını ve/veya alacağını kabul ve taahhüt eder.

   Lisans Alan Endeksin değerlerine atıfta bulunabilir, oluşturduğu Finansal Üründe Endeksin adını ve Endeksi oluşturan menkul kıymetleri Endeksteki ağırlıklarıyla kullanabilir, Finansal Ürünün fiyatlarının ve/veya getirilerinin hesaplanmasında Endeksin değerlerinden ve/veya değişimlerinden yararlanabilir. Endekse ilişkin bilgileri yayınlayabilir, Finansal Ürünü tanıtabilir, pazarlayabilir, alım satım için borsalara kote edebilir.

   Lisans Sözleşmesi’yle Endeksin kullanımı için Lisans Alana verilen yetki Endeksin sahipliğinin devri, BMD’nin Endeks üzerindeki haklannın sınırlandırılması veya bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş herhangi bir hakkın devri anlamına gelmez. Sözleşmenin hiç bir hükmü BMD’nin başka herhangi bir kişi veya kuruluşa Endeksin kullanım yetkisi vermesine engel teşkil etmez. BMD, Endeksi kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere aynı Endekse ilişkin başka lisanslar da verebilir.

   Lisans Alan Endeks verilerini, bu verileri yayınlama ve dağıtım yetkisi bulunan bir veri yayın firması üzerinden sağlayacaktır. Bu verilerin teminine yönelik olarak yapılacak sözleşme veri yayın firmasına ödenecek her türlü ücret ve gerekli her türlü altyapının kurulumu, bakımı ve sökülmesine ve verilerin düzenli doğru alınmasına ilişkin her türlü sorumluluk Lisans Alana aittir.

   Lisans Alan, Endeks ile ilgili tüm hakların BMD’ye ait olduğunu, Endeksin oluşturulması, yönetilmesi, hesaplanması, ilan edilmesi ve bunlarda yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere Endekse ilişkin her türlü iş, işlem ve sürecin BMD’nin mutlak kontrolünde ve münhasır yetkisinde olduğunu kabul eder. Bu hususlarda yapılacak değişiklik ve uygulamalar nedeni ile Lisans Alanın BMD’den hiç bir talep hakkı bulunmamaktadır.

   BMD en az 60 (altmış) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile Endeksin hesaplanmasını ve/veya yayınlanmasını durdurabilir. Lisans Alan dilediği takdirde BMD’den başka bir endeks veya hesaplanması ve/veya yayınlanması durdurulan Endeks yerine başka bir endeks ikame edilmiş ise ikame endeksi alabilir. BMD ikame endeks oluşturduğu takdirde bunu en kısa zamanda Lisans Alana bildirecektir. Lisans Alan hesaplanması ve/veya yayımı durdurulan Endeks yerine başka bir endeksi veya ikame endeksi kullanmak istediği takdirde Lisans Sözleşmesi hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

   BMD, Endeksin yayınlanma sıklığı, doğruluğu veya tamlığı konusunda her türlü hassasiyeti ve gayreti gösterir ancak bu hususlarda herhangi bir garanti vermez.

   Endeksin yayınında aksaklık oluşması, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, hata içermesi, belirli bir nedene dayanılarak yayının durdurulması gibi durumlarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BMD kusuru oranında sorumlu olacaktır.

   Lisans Alan, Lisans Sözleşmesi hükümleri ile aldığı yetkilerini hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez, sözleşme yapamaz, alt lisans veremez.

   Lisans Alan, "Katılım  Endeksi  (‘Endeks’ )” sadece BMD tarafindan derlenmekte ve BİST tarafından hesaplanmakta olup, Endekse ilişkin tüm fikri haklar ile sınai mülkiyet hakları tamamen BMD’ye aittir. BMD ve BİST, Endeksin veya Endeks içinde yer alan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda garanti vermediği gibi bu Endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından hesaplanma ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin bir finansal ürüne uygulanmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, gecikme ve/veya zarardan kusuru oranında sorumludur. BMD ve BİST, Endekse dayalı olarak oluşturulan Finansal Ürün’e hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmadığı gibi, Endeksin bu Finansal Üründe kullanılmış olması, bu Finansal Ürünün BMD veya BİST tarafından uygun bulunduğu veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.’ çekince ibaresini kabul ve taahhüt eder.

   Lisans Alan yukarıdaki veya muadili bir çekince ibaresini, Finansal Ürüne ilişkin olarak teknik ve ticari olarak mümkün olan basılı veya elektronik her türlü yayın ve belgede mümkün değilse bu yayın veya belgeye dayanak teşkil eden sözleşmelerde, söz konusu yayın, belge veya sözleşmenin yazıldığı dil veya dillere çevrilmiş olarak yayınlayacağını /yayınlatacağını /yer vereceğini kabul ve taahhüt eder.

   Lisans Alan Endeksin Finansal üründe kullanılmasına ilişkin olarak bir yıllık dönem için Sabit Ücret ödemesi yapacaktır. Ayrıca Finansal Ürünün cinsine göre belirlenecek (Bireysel Emeklilik Fonu, Yatırım Fonu gibi) fon tutarı üzerinden Değişken Ücret ödeyecektir.

   Lisans Alanın aynı BMD endeksini kullanan tüm Senetleri tek ürün olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda sabit ücret Lisans Alanın aynı endeksi kullanan Senetleri için aynı tutarda bir kez uygulanacak olup, değişken ücret ise bu Senetlerin toplam değeri üzerinden hesaplanacaktır. Uygulanacak sabit tutarı belirlemek için esaslar en yüksek sabit değeri gerektiren ürüne göre tespit edilir.

   Lisans Alan, Endeksin kullanımı ile ilgili olarak BMD'yi bilgilendirmeyi ve ihraç edilecek Finansal Ürün ve bu ürün ile ilgili ilave ihraçlara ilişkin her türlü bilgiyi ihraç öncesinde ve/veya ilave bilgileri BMD'nin talebi halinde BMD'ye sunmayı kabul ve taahhüt eder. BMD Lisans Alandan bu madde kapsamında aldığı bilgileri aksi Lisans Alan tarafından yazılı olarak talep edilmediği veya onaylanmadığı sürece kamuya açıklamayacağını taahhüt eder.

   Lisans Alan tarafından sözleşme hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi veya sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi halinde BMD söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini veya uygulamanın düzeltilmesini 30 (otuz) gün süre vererek yazılı olarak Lisans Alana ihbar eder. Bu süre sonunda Lisans Alan tarafından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ihlalin devam etmesi halinde ilave hiçbir şart veya işlem gerekmeksizin kesin teminatın tamamı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın irad kaydedilir ve sözleşme BMD tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Lisans Alan bu suretle sözleşmenin feshi durumunda, varsa peşin ödenmiş lisans ücretlerinden herhangi bir iade yapılmayacağını ve sözleşmeden kaynaklanan bedeller ile BMD’nin sair alacaklarını ve bu fesihten dolayı uğradığı zarar ve ziyanı BMD’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. BMD’nin ayrıca tazminat talep hakkı saklıdır.

   Lisans Alan en az 60 (altmış) gün önceden BMD’ye yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile feshedebilir. Bu durumda peşin olarak ödenmiş lisans ücreti tatil günleri dahil bir yıldan geriye kalan gün sayılarının bir yıla olan oranı üzerinden bulunacak tutarda feshin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Lisans Alana geri ödenir.  Lisans Alanın sözleşmeyi ön bildirim kuralına uymaksızın tek taraflı olarak feshetmesi durumunda, peşin olarak ödenmiş lisans ücretinden Lisans Alana herhangi bir ödeme yapılmaz.

   Lisans Alan, Katılım Endeks’ini sözleşmenin sona ermesinden veya taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmesinden sonra kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  • 2. YASAL HAKLAR   >>

   Lisanslama yapılmadan; Endeksin değerlerine atıfta bulunmak, oluşturulan Finansal Üründe Endeksin adını ve Endeksi oluşturan menkul kıymetleri Endeksteki ağırlıklarıyla kullanmak, Finansal Ürünün fiyatlarının ve/veya getirilerinin hesaplanmasında Endeksin değerlerinden ve/veya değişimlerinden yararlanmak, Endekse ilişkin bilgileri yayınlamak, oluşturulan Finansal Ürünü tanıtmak, pazarlamak, alım satım için borsalara kote etmek hukuken mümkün değildir.

   Endeks sadece BMD tarafından derlenmekte ve BİST tarafından hesaplanmakta olup Endekse ilişkin tüm fikri haklar ile sınai mülkiyet hakları tamamen Endeks Danışmanı olan BMD’ye ve Endeks Sponsorları olan Katılım Bankaları’na aittir. Lisanslama yapılmadan hukuksuz kullanımlar karşısında taraflar yasal haklarını saklı tutar.

 • B. LİSANSÖRLER   >>
  • ALKHAIR CAPITAL   >>

   Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş., 1996 yılında Inter Yatırım adı altında bağımsız bir kurum olmadan önce Interbank bünyesinde yatırım bankacılığı faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Ocak 2007 tarihinde Bahreyn merkezli İslami yatırım bankası olan Bank Alkhair tarafından %75 hissesi ile yönetim hisselerinin %100’ü satın alındı. Eylül 2008 tarihinden itibaren Bank Alkhair şirketteki ortaklığını %91,90’a çıkarmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tüm yatırım bankacılığı faaliyetleri lisanslarına sahiptir.

   Alkhair Capital, Katılım Endeksi’ni 01/01/2012 tarihinde lisanslamıştır.

   Alkhair Capital ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.alkhaircapital.com.tr adresinden ulaşılabilir.

  • ASYA EMEKLİLİK   >>

   Bank Asya’nın bir iştiraki olan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş, 16 Mayıs 2011 tarihinde BDDK, 8 Haziran 2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen izin doğrultusunda 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

   Asya Emeklilik, Katılım Endeksi’ni 03/04/2012 tarihinde lisanslamıştır.

   Asya Emeklilik ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.asyaemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabilir.

  • KATILIM 30 ENDEKSİ BORSA YATIRIM FONU   >>

   Katılım 30 Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu, Katılım 30 Endeksi’ne dayalı bir borsa yatırım fonudur. Fon payları Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Yatırımcılar tarafından tıpkı diğer hisse senetlerinin alınıp satılması gibi, Katılım 30 Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu payları da aynı şekilde alınıp satılabilmektedir.

   Katılım 30 Endeksi Borsa Yatırım Fonu, Katılım Endeksi’ni 16/05/2012 tarihinde lisanslamıştır.

   Katılım 30 Endeksi Borsa Yatırım Fonu ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimbyf.com adresinden ulaşılabilir.

Endeks Sponsorları

Endeks Hesaplayıcı

Endeks Danışmanı