KATILIM 50 ENDEKSİ TEMEL KURALLARI


 • 1. AMAÇ   >>

  Katılım-50 Endeksi (Endeks) ve Katılım Endeksi Ailesindeki diğer endeksler (Katılım-30 ve Katılım Model Portföy), Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kurallarda Katılım-50 Endeksi esas alınmış, Katılım Endeksi Ailesindeki diğer endekslere ilişkin farklılıklar ve özel hükümler ayrıca 6. maddede belirtilmiştir.

 • 2. YÖNETİM   >>

  2.1.   Endekslere alınacak ve çıkarılacak paylar Endeks Danışma Kurulu’nun da onayı ile Endeks Danışmanı Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenir. Endeks Danışma Kurulu, Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından oluşturulur ve ilan edilir.

  2.2.   Endekslerin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve verilerin sunulmasına yönelik işlemler Borsa İstanbul tarafından yapılır.

  2.3.   Bu kurallarla düzenlenmemiş her konuda yapılacak uygulama Endeks Danışma Kurulu tarafından belirlenir, Borsa İstanbul’un da uygun bulması halinde duyurularak uygulamaya alınır. Acil durumlarda Borsa İstanbul kendi endeksleriyle paralel uygulama yapabilir.

  2.4.   Bu “Katılım Endeksleri Temel Kuralları”, Endeks Hesaplama Sözleşmesi’ne aykırı bir hüküm içermemek koşuluyla, sözleşmenin yeniden tanzimine gerek olmaksızın bilgi vermek ve ilan etmek kaydı ile Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve Borsa İstanbul’un ortak kararıyla yeniden düzenlenebilir.

  2.5.   Endekslerin kapsamındaki paylarda bir değişiklik olduğunda değişiklikler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından en geç değişikliğin geçerli olacağı tarihten önceki iş günü saat 16:30’a kadar (Yarım gün ise en geç saat 12:00’ye kadar) Sözleşmede belirtilen şekilde Borsa İstanbul’a bildirilir. Bu saatten sonra yapılacak bildirimlerde düzeltme, bildirim tarihini takip eden ikinci işlem gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılır.

  2.6.   Endeksler ile ilgili her türlü bilgilendirme ve duyuru Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve/veya endeks için oluşturulan www.katilimendeksi.org internet sitesinden yapılır.

 • 3. ENDEKS HESAPLAMAYA BAŞLAMA   >>

  Katılım-30 Endeksinin başlangıç tarihi 31.12.2008 olup, 06.01.2011 tarihinden itibaren, eşanlı verilerden fiyat ve getiri endeksleri olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Endeksin 31.12.2008 tarihindeki başlangıç değerleri, BIST Sınai Endeksinin 31.12.2008 tarihindeki kapanış değeri olan 19.781,26’dır.

  Katılım-30 Endeksi 02.01.2009-05.01.2011 tarihleri arasında sadece kapanış fiyatlarından ve 06.01.2011 tarihinde eşanlı verilerden hesaplanmaya başladığında endekste yer alan şirketlerle hesaplanmıştır. Endeksin Katılım Endeksi olan adı, 09.07.2014 tarihinden itibaren diğer endekslerin de hesaplanmaya başlaması nedeniyle Katılım-30 Endeksi olarak değiştirilmiştir.

  Katılım-50 Endeksi  09.07.2014 tarihinden itibaren eşanlı verilerden fiyat ve getiri endeksi olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Katılım-50 Endeksinin başlangıç değerleri, Katılım-30 Fiyat Endeksinin 08.07.2014 tarihindeki kapanış değeri olan 72.773,3279’dur.

 • 4. TANIMLAR VE GENEL KURALLAR   >>

  4.1          Piyasa Değeri

  Piyasa değeri, sermayeyi temsil eden toplam pay sayısının (esas sermaye sisteminde yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tescil ve ilanına kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) oluşturulan geçici paylar da dahil olmak üzere) pay fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

  4.2          Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı

  Fiili dolaşımdaki pay oranı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir bir kavram olarak tanımlanmış olup, MKK tarafından hesaplanarak ilan edilir. Katılım Endeksi hesaplamalarında Borsa İstanbul’un kendi endekslerinde kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları aynen kullanılır.

  4.3          Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri

  Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri, toplam piyasa değerinin fiili dolaşımdaki pay oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

  4.4          A, B, C ve D Listeleri

  Borsa İstanbul’da işlem gören payların SPK tarafından belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesi suretiyle oluşturulan, alım satım esasları farklılaştırılmış ve farklı tedbirlerin uygulandığı listeleri ifade eder. Listeler Borsa İstanbul tarafından ilan edilmektedir.

  4.5          Fiyat ve Getiri Endeksleri

  Endeksler hem Fiyat hem de Getiri olarak hesaplanır. Fiyat Endeksi ve Getiri Endeksi arasındaki tek fark nakit temettü ödemelerinde ortaya çıkar. Nakit temettü ödemelerinde; Getiri Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün endekse dahil paylara ağırlıkları oranında yatırıldığı varsayımıyla düzeltme yapılırken, Fiyat Endeksinin bölen değerinde ödenen temettünün portföy dışına çıkarıldığı varsayımıyla düzeltme yapılmaz.

  4.6          Kapsam

  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirketler ile Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarından, A ve B listelerinde yer alanların payları Endekslerin kapsamında yer alabilir.

  4.7          Değerleme Günü:

  Endekslerin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu günü ifade eder. Periyodik gözden geçirmeler sırasında finansal rakamlar için Değerleme Günü itibariyle açıklanmış en son mali tablolar dikkate alınır.

  Katılım-50 endeksi ilk kez 09.07.2014 tarihinde, 11.04.2014 tarihi itibarı ile yapılan değerlemede belirlenen paylarla hesaplanmaya başlanmıştır. Bu kural setiyle ilk değerleme bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayının ikinci Cuma günü (11.07.2014) yapılmış ve değişiklikler 04.08.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Katılım-50 ve Katılım-30 endekslerine yansıtılmıştır.

  4.8          Değerleme Dönemi:

  Katılım-50 ve Katılım-30 endekslerinin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu dönemi ifade eder. Değerleme dönemi, piyasa değeri verileri için Aralık, Haziran ve Eylül aylarında ayın ilk Cuma, Mart ayında ayın ikinci Cuma gününden geriye doğru bir yıldır.

  4.9          Endeks Dönemi:

  Endekslerin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda endekslerin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder.

  Katılım-50 ve Katılım-30 Endeksleri için Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 endeks dönemi vardır.

  4.10        Dönemsel Değişikliklerin İlanı:

  Endekslerin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler,

  -   Katılım-50 ve Katılım-30 Endeksleri için ilgili Endeks Dönemi başından en az 2 iş günü önce ilan edilir.

   

  4.11        Endekslerin Hesaplanma ve Yayım Saatleri

  Fiyat Endeksleri Borsa İstanbul’un seans saatleri süresince her 10 saniyede bir hesaplanır ve eşanlı olarak yayımlanır. Getiri Endeksleri ise her günün sonunda bir kez hesaplanır ve yayımlanır.

  4.12        Veri Hassasiyetleri

   

  VERİ HASSASİYETLERİ

  Endeks Değerleri

  Tamsayıdan sonra 2 hane

  Endeks Bölen Değerleri

  Tamsayıdan sonra 8 hane

  Fiili Dolaşımdaki Pay Oranları FDPO (%)

  FDPO < % 1 ise tam sayıdan sonra 2 hane, FDPO>= % 1 ise tam sayı

  Katsayı

  Tam sayıdan sonra 12 hane

  4.13        Katsayı

  Payın endeks içindeki ağırlığını ayarlamaya yarayan 0’dan büyük, 1’den küçük veya 1’e eşit bir sayıdır. Payın endeksteki ağırlığı, fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri ile belirlenmesi durumunda katsayı 1’e eşittir. Sınırlama yapılan ve payların endeks içindeki ağırlığı özel olarak belirlenen endekslerde, payın fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri bu katsayı ile çarpılarak dikkate alınmaktadır.

  4.14        Sınırlama Oranı

  Sınırlama oranı, payın endeks içindeki ağırlığını sınırlayan orandır. Farklı endeksler için farklı sınırlama oranları belirlenebilir.

  Katılım-30 ve Katılım-50 Endekslerinde 01.10.2015 tarihinden itibaren bir payın ağırlığı %10 ile sınırlanmıştır.

  4.15        Sınırlama Yöntemi

  Sınırlamada aşağıdaki yöntem uygulanır.

  Endekslerin kapsamında değişiklik olduğunda sınırlama yapılmadan endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı sınırlama oranından büyük olan pay varsa, sınırlama oranına çekilir.

  Kapsamında yer alan paylar periyodik olarak gözden geçirilen endekslerde, endeks dönemi başında, varsa endeks kapsamındaki değişiklikler yapıldıktan sonra sınırlama yapılmadan payların ağırlıkları incelenir. Ağırlığı sınırlama oranından büyük olan pay varsa, sınırlama oranına çekilir.

  4.16        Döviz Kuru

  T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz Alış kurlarını ifade eder.

   

 • 5. HESAPLAMA YÖNTEMİ VE DÜZELTME   >>

  5.1         Endekslerin hesaplanmasında Borsa İstanbul tarafından kayda alınan en son fiyatlar kullanılır.

  5.2         Endeksler, kapsamlarında bulunan payların fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanır.

   

  Endekslerin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

                 n

                å    Fit  * Nit  * Hit * Kit

                i=1            

  Et   = ____________________________

                                 Bt

   

   

  Et

  =

  Endeksin t zamandaki değeri

  n

  =

  Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı

  Fit

  =

  “i” nci payın t zamandaki fiyatı

  Nit

  =

  “i” nci payın t zamandaki toplam sayısı

  Hit

  =

  “i” nci payın t zamandaki endeks hesaplamasında kullanılan fiili dolaşımda bulunan kısmının toplam pay sayısına oranı

  Kit

  =

  “i” nci payın t zamandaki katsayısı

  Bt

  =

  Endeksin t zamandaki bölen değeri

  5.1         Endekste Düzeltme:

  Madde 5.4’te sayılan durumlar nedeniyle endeks formülünün payında değişiklik meydana gelmesi halinde; endekslerin bölen değerinde düzeltme yapılarak devamlılık sağlanır.

  Endeksin düzeltilmiş bölen değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır:

                                        DPD

            Bt+1 =    ( 1+   ___________ ) * Bt

                                          PDt

   

  Bt+1

  =

  t+1 gününde kullanılacak düzeltilmiş bölen değer

  DPD

  =

  Madde 5.4’te tanımlanan durumlar nedeniyle payların fiili dolaşımda bulunan kısmının katsayılı piyasa değerinde meydana gelen toplam değişiklik

  PDt

  =

  “t” günü endeks kapsamındaki payların fiili dolaşımda bulunan kısmının kapanış fiyatından hesaplanan katsayılı toplam piyasa değeri

  Bt

  =

  ”t” günü bölen değeri

         

  İşlem gören şirketlerin sermaye artırımı ve/veya temettü ödemelerinin Türk Lirasından farklı bir para birimi cinsinden gerçekleştirilmesi halinde, endekslerin bölen değerinin düzeltilmesinde, ilgili işlemin başlangıç tarihinden bir önceki iş gününe ait döviz kuru ile Türk Lirası’na çevrilen tutarlar kullanılır.

  5.2         Endekslerin bölen değerinde düzeltme yapılmasını gerektiren durumlar ve düzeltmenin yapılma zamanları:

  Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekslerde düzeltme yapılması gereken faaliyet türleri ile ilgili olarak, ilgili bildirimin söz konusu faaliyetin gerçekleşme tarihinden bir önceki iş günü en geç saat 16:30’a kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00’a kadar) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanmış olması gerekir. Aksi takdirde ilgili düzeltme, bildirimin KAP’ta yayımlandığı günü takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  Bir sonraki iş günü başlayacak şirket faaliyetlerine ilişkin liste, her gün saat 16:30 itibariyle kesinleştirilerek KAP’ta ilan edilir.

  Nakit temettü ödemesi dışındaki bütün düzeltmeler hem fiyat hem de getiri endekslerinde yapılır.


  a)    Nakit temettü ödemesi:

  Düzeltme temettü ödemeye başlama tarihinde, net temettü tutarı dikkate alınarak sadece getiri endekslerinde yapılır.

  b)   Rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı sermaye artırımı:

  i)     Payın hem son kapanış fiyatı, hem de temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatına eşit veya daha yüksekse:

  Düzeltme, rüçhan hakkı kullanımı başlama tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

  ii)   Payın son kapanış fiyatı ve/veya temettü ve bedelsiz hakkı kullanılmış olarak hesaplanan fiyatı rüçhan hakkı kullandırma fiyatının altındaysa:

  Bedelli artırım tutarına ilişkin düzeltme, rüçhan hakkı kullanımı ve kalan payların Birincil Piyasa’da satışını müteakip sermaye artırım sürecinin tamamlandığının KAP’ta yayımlandığı günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  c)    Rüçhan hakkı kullandırılmayarak nakit karşılığı sermaye artırımı:

  i)      Artırılan sermayeyi temsil eden payların tahsisli olarak satılması halinde düzeltme, satış işleminin bitiş tarihini takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  ii)    Artırılan sermayeyi temsil eden payların halka arz edilmesi halinde düzeltme, satış işleminin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  d)   Endekslere yeni pay alınması:

  Düzeltme yeni payın endekse alındığı gün geçerli olacak şekilde yapılır.

  e)    Endekslerden pay çıkarılması:

  Düzeltme payın endeksten çıkarıldığı gün geçerli olacak şekilde yapılır.

  f)    Fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi:

  MKK tarafından haftanın son iş günü için ilan edilen fiili dolaşımdaki pay oranlarındaki değişimler takip edilerek, sermaye artırımı süreci nedeniyle meydana gelenler dışında diğer nedenlerle oluşan değişimlerin büyüklüğüne bakılır.

  Fiili dolaşımdaki pay oranı;

  - %50 ve daha küçükse ve oranda 5 puan veya daha fazla bir değişim varsa,

  - %50’den daha büyükse ve oranda 10 puan veya daha fazla bir değişim varsa

  düzeltme, takip eden haftanın üçüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır. İki veya daha az iş gününden oluşan haftalar için fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliği yapılmaz. Endekslerde Borsa İstanbul’un kendi endekslerinde kullandığı fiili dolaşımdaki pay oranları kullanıldığından, Borsa İstanbul Genel Müdürlük kararı ile fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişiklik yapıldığında, aynı değişiklik Katılım Endekslerinde de uygulanır.

  g)   Şirketlerin birleşmesi:

  Düzeltme birleşme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

  h)   Şirketin bölünmesi:

  Düzeltme bölünme nedeniyle ihraç edilen kaydi payların dağıtım tarihinde geçerli olacak şekilde yapılır.

  i)     Halka arzlarda satışa hazır bekletilen payların satışı:

  Düzeltme, satışa ilişkin KAP’ta yayımlanan bildirim dikkate alınarak, satışın yapıldığı ayı takip eden ayın dördüncü iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  j)     Birden fazla payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerde işlem gören payların sayısını değiştiren pay dönüşümü:

  Düzeltme, pay dönüşümünün yapıldığına ilişkin açıklamanın KAP’ta yayımlandığı günü takip eden iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  5.1         Hesaplanmış endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme:

  Eş anlı hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme yapılmaz. Gün sonunda hesaplanarak ilan edilmiş olan endeks değerlerinde geriye dönük düzeltme ise Endeks Danışma Kurulu kararı ile yapılabilir.

   

   

   

 • 6. ENDEKSE ALINMA VE DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİKLER   >>

  6.1          Katılım-50 Endeksi

  Katılım-50 Endeksinde yer alacak şirketler ana faaliyet alanı ve finansal kriterler olmak üzere iki aşamada belirlenir. Aşağıda detaylı olarak belirtildiği üzere, ilk aşamada Yıldız Pazar ve Ana  Pazarda işlem gören şirketler ve Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, faaliyet konularına göre incelenir, uygun olmayan şirketler hariç tutularak Ana Liste oluşturulur. İkinci aşamada ise Ana Listede yer alan şirketler finansal oranlarına ve faaliyetlerine göre tekrar incelenir, uygun olmayan şirketler çıkarılarak Endeks Şirketleri Listesi belirlenir.

  Değerlendirmelerde şirketin SPK mevzuatına göre açıklamakla yükümlü olduğu ve KAP’ta kamuya açıkladığı mali tabloları ve açıklamaları esas alınır.

  a) Faaliyet Alanlarına Göre İnceleme

  Ana Listede yer alacak şirketler, ana faaliyet alanı,

  •              faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık (bankacılık, sigorta, finansal kiralama, faktöring ve diğer faize dayalı faaliyet alanlarını kapsar),

  •              alkollü içecek,

  •              kumar, şans oyunu,

  •              domuz eti ve benzer gıda,

  •              basın, yayın, reklam,

  •              turizm, eğlence,

  •              tütün mamulleri,

  •              vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti

  olmayan şirketlerden oluşur. Bir şirket için ana faaliyet alanı belirlenirken öncelikle şirket ana sözleşmesi esas alınır. Ana faaliyet alanlarından bir veya birkaçı yukarıdaki maddelerden en az biri ile ilgili ise ve şirket ana sözleşmesinde Katılım Bankaları prensiplerine uygun faaliyet göstereceği yönünde bir hüküm yok ise şirket Ana Listeden elenir. Veya buna paralel olarak; şirketin esas sözleşmesinde bu faaliyet alanları yer almasına rağmen, şirketin fiilen Katılım Bankaları prensiplerine aykırı faaliyetler ile iştigal etmediği sabit ise, şirket Ana Listeye dahil edilebilir.

  b) Finansal Oranlarına Göre İnceleme

  i) Ana Listedeki şirketler finansal oranlarına göre elemeye tabi tutulur. Buna göre endekse girebilmek için şirketlerin;

  A.            Toplam faizli krediler / Piyasa değeri < %30,

  B.            Faiz getirili nakit ve menkul kıymetler / Piyasa değeri < %30,

  C.            6.1-a maddesinde belirtilen faaliyetlerden gelir / Toplam gelir < %5

  oranlarını sağlaması gerekmektedir. Gelir ile şirketin tüm gelirleri kastedilmektedir. Bu gelirler şirketin satış gelirleri, faiz gelirleri, diğer faaliyet gelirleri ve esas faaliyet dışı finansal gelirlerini içermektedir. Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun varlıkların kiralanması amacı ile alınan leasing kredileri faizli kredilerin toplamına dahil edilmez. Bu kıstasları sağlamayan şirketler listeden elenir. Şirket esas sözleşmesinde Katılım Bankaları prensiplerine uygun faaliyet göstereceği yönünde bir hüküm olması halinde ayrıca oranları sağlamasına bakılmaz.

  ii) Şirket ana sözleşmesinde belirtilmemesine rağmen, kamuya açık şirket mali tabloları, duyuruları ve diğer kaynaklara göre şirket faaliyetlerinin bir kısmını yukarıdaki 6.1-a maddesinde belirtilenler ile ilgili faaliyetler oluşturuyor ise 6.1-b-i’deki oranlara bakılır. Bu oranları sağlamadığı durumda, şirket listeden elenir.

  iii) Şirketlerin ana faaliyetleri dışında gerek doğrudan, gerekse ortaklık ve iştirak ilişkisi ile dolaylı olarak iştigal ettikleri faaliyetler, yukarıda belirtilen faaliyetlerden biri veya birkaçını içeriyor ise, bu faaliyetlerden elde edilen gelirler de iştirak oranları dikkate alınmak suretiyle hesaplamalarda dikkate alınır. Endeks kapsamındaki şirketlerin, 6.1-b-i-C maddesine göre hesaplanan oranlarının ortalaması Değerleme Günleri itibarı ile ilan edilir.

  iv) Eğer bir şirketin yukarıdaki maddelerle ilgili bir faaliyetinin olduğu biliniyor ancak resmi kaynaklara göre gelir ayrıştırması yapılması mümkün olmuyor ise, en iyi gayret ile kamuya açık ve/veya şirketten doğrudan alınan bilgiye dayanarak bir değer veya aralık bulunur. Eğer bu bulunan değer veya değer aralığı ile şirket madde

  6.1-b-i’deki oranları sağlamıyorsa veya sağladığına dair yeterli bilgiye ulaşmak mümkün olmuyor ise şirket listeden elenir.

  c) Endekste Yer Alacak Payların Belirlenmesi

  6.1-a ve 6.1-b maddelerine göre belirlenen paylar, Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değerinin değerleme dönemi içindeki günlük ortalamasına göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Endeks, listedeki ilk 50 paydan oluşur. Sıralamada ilk 50’ye giremeyen Kurucu Katılım Bankaları (Albaraka Türk, Asya Katılım Bankası, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans), bu şekildeki Katılım Bankası sayısı 4’ü geçmemek üzere, sıralamada endeks içinde fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri en küçük şirketlerin yerine endekse alınır. Eğer listedeki payların sayısı 50’den az ise, mevcut paylar endeksi oluşturur ve Katılım-50 Endeksi fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri ağırlıklı olarak hesaplanır. Endeksin kapsamında Endeks Dönemi içinde olabilecek değişikliklerde kullanılmak üzere 5 pay (51-55. sıralardaki paylar) yedek olarak seçilir ve dönemsel değişikliklerle birlikte ilan edilir. Birden fazla grup payı olan şirketlerin grupları sıralamada ayrı ayrı yer alır ve Endekste ve yedek listesinde sadece sıralamada en üst sırada bulunan grup yer alır.

  6.2          Katılım-30 Endeksi

  Madde 6.1-c’deki hükümler 50 yerine, 30 pay sayısına göre uygulanır. Endeksin kapsamında Endeks Dönemi içinde olabilecek değişikliklerde kullanılmak üzere 3 pay (31-33. sıralardaki paylar) yedek olarak seçilir ve dönemsel değişikliklerle birlikte ilan edilir.

  6.3    Katılım Model Portföy Endeksi

  Katılım Model Portföy Endeksinde yer alacak paylar, Katılım-50 Endeksindeki 50 pay arasından seçilir.

 • 7. DÖNEMSEL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLER   >>

  Şirketlerin bildirimlerine dayanılarak endekslerin kapsamlarında değişiklik yapılması gereken durumlarda, ilgili bildirimin gerçekleşme tarihinden bir önceki iş günü en geç saat 16:30’a kadar (yarım gün ise en geç saat 12:00’a kadar) KAP’ta yayımlanmış olması gerekir. Aksi takdirde ilgili değişiklik, bildirimin KAP’ta yayımlandığı günü takip eden ikinci iş günü geçerli olacak şekilde yapılır.

  7.1          İlk defa işlem görmeye başlayan şirketlerin, değerlemeye alınabilmesi için Değerleme Günü itibariyle en az 10 gün işlem görmüş olması gerekmektedir, 10 günden az işlem görmüş şirketler değerlemeye alınmaz.

  7.2          6.1-a ve 6.1-b maddelerine uygun olmayan faaliyetleri tespit edilen şirketlerin hisse senetleri, Endeksten çıkarılacağına ilişkin duyuruyu takip eden 2. iş gününden geçerli olmak üzere endekslerin kapsamından çıkarılır, Katılım-50 ve Katılım-30 endekslerinde çıkan payların yerine sıradaki yedek paylar endekslere alınır.

  7.3          Pazarları kesin olarak kapatılan paylar, ilave halka arz nedeniyle kapatılanlar hariç pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan paylar, bulunduğu pazardan endeksin kapsamında olmayan bir pazara alınan paylar ile A veya B listesinden C veya D listesine alınan paylar, kapatma veya geçiş işleminin gerçekleştiği gün geçerli olacak şekilde endekslerden çıkarılır, Katılım-50 ve Katılım-30 endekslerinde çıkan payların yerine sıradaki yedek pay endekslere alınır.

  7.4          Endeks kapsamındaki iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya devri sonucu ortaya çıkan şirketin payları endeks kapsamında kalır, Katılım-50 ve Katılım-30 endekslerinde eksilen şirket/şirketler yedeklerden tamamlanır.

  7.5          Endeks kapsamında olan bir şirket kapsamda olmayan bir şirketi devir alır veya devir olursa ortaya çıkan yeni şirket, faaliyet alanı 6.1-a ve 6.1-b maddelerine uygun ise endeks kapsamında kalır.

  7.6          Endeks kapsamında olan bir şirket iki veya daha fazla şirkete bölünüyorsa, ortaya çıkan şirketlerden 6.1-a ve 6.1-b maddelerine uygun olan ve halka açık piyasa değeri en yüksek olan endeks kapsamında kalır, diğerleri çıkarılır.

  7.7          Endeks Dönemi içinde herhangi bir nedenle endeksten çıkan ve yerine yedek pay alınan paylar Endeks Dönemi sonuna kadar yeniden endekse alınmaz. İlk değerleme gününde yeniden değerlendirilir.

   

Endeks Sponsorları

Endeks Hesaplayıcı

Endeks Danışmanı